رفتن به نوشته‌ها

برچسب: کووید۱۹

تحلیل شوک اقتصادی ویروس کرونا و پاسخ‌های سیاستی نوآورانه (نشریه HBR)

نشریه Hbr در یکی از مقالات اخیر خود که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به فارسی ترجمه شده است به تحلیل شوک اقتصادی ویروس…

راهنمای آماده‌سازی محیط کار برای مقابله با COVID-19

Ocupational Safety and Health Administration) OSHA) ‌‌ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧـﻮد را در راﺳـﺘﺎی اﯾﻤـن‌ﺳـﺎزی ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﻐﻠﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن‌دﻫﯽ…

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید19 (کروناویروس)- بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا

با توجه به بازگشت کارکنان به محیط کار  بعد از تعطیلات رسمی و اعلام شده بعد از شیوع ویروس کرونا و در راستای گام دوم…