رفتن به نوشته‌ها

ﻣﺤﺮکﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮوﯾﺪ-۱۹ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺴﺐوﮐﺎرها

Last updated on 05 می 2020

اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد کشورها کم کم خود را نشان می‌دهد در ابتدای این بحران دولت‌ها تمام تلاش خود را در راستای افزایش تجهیزات بهداشتی و جلوگیری از شیوع این ویروس قرار می‌دهند، اما با گذشت زمان اثرات اقتصادی این ویروس ظاهر می‌شود.

 اقدامات پیشگیرانه منجر به تعطیلی برخی کسب‌وکارها و بیکار شدن تعداد زیادی از افراد شده است و این اثرات مخربی بر اقتصاد کشورها می‌گذارد.

دولت‌های مختلف به فکر راهکارهایی برای مقابله با زیان‌های اقتصادی این شیوع هستند و گزینه‌های مختلف را ارائه می‌دهند.

در مقاله‌ای که توسط ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ نوشته شده و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺗﺎق اﯾﺮان آن را به فارسی ترجمه کرده است، در خصوص ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در کشور آمریکا به عنوان یک راهکار صحبت شده است.

 

 

منبع عکس: freepik

منتشر شده در اقتصادکروناکسب‌وکارها