رفتن به نوشته‌ها

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ اتاق ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، در راستای تحقق بخشی شعار جهش تولید، برنامه‌های پیشنهادی خود را برای سال ۹۹ ارائه داده است.

در این برنامه ابتدا به ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎیی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و کره جنوبی ﺩﺭ زمینه ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اشاره شده است، سپس به ارزیابی میزان پیشرفت شعار سال ۹۸ مبنی بر رونق تولید می‌پردازد، در این برنامه همچنین مهم‌ترین موانع موجود در راستای جهش تولید ذکر شده و راهکارهای اجرایی برای آن ارائه شده است.

در پایان راهکارهای اجرایی پیشنهادی کوتاه مدت برای تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید آمده است.

در این برنامه همچنین به اقدامات اقتصادی کشورهای دنیا در مقابله با شیوع ویروس کرونا اشاره شده و پیشنهادهایی برای کسب‌وکارهای متاثر از این بحران ارائه شده است.

در این برنامه آمده است:

ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ‌المللی ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‌ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ، ﺩﻋﻮﺍﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ آن‌ها، ﻋﺪﻡ ﺗﻚﻧﺮﺧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺭﺍﻧﺖﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ … ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ‌ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 

 

منبع عکس: دنیای اقتصاد

منتشر شده در اقتصادکروناکسب‌وکارها